Vedtægter

Vedtægter for

”Landsbyhuset i Lysgård”

Borgerforening, sociale fællesskaber og forsamlingshus

 • 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Landsbyhuset i Lysgård”. Foreningen har hjemsted i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9, Lysgård, 8800 Viborg.

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at styrke landsbylivet og sammenholdet mellem beboerne i Lysgård og omegn.

Dette kan ske gennem alle former for sociale aktiviteter, blandt andet ved at virke som områdets Borgerforening, samt ved at drive Landsbyhuset som forsamlingshus.

Enhver myndig person kan tegne sig som medlem.

Foreningen drives af frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Foreningen drives af midler fra medlemskontingenter, sponsorater, midler fra fonde og kommunalt tilskud.

Foreningens vedtægter skal godkendes af Viborg kommune.

 • 3. Foreningens ledelse og ansvar

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på skift for 2 år af gangen.

I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Enhver person eller interesseorganisation kan anmode om at deltage med observatørstatus i bestyrelsesmøderne

Deltagere der modtager undervisning efter folkeoplysningsloven i Landsbyhusets regi, har ret til at blive repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og laver sin forretningsorden.

Der vælges en ekstern revisor.

Der føres protokol over bestyrelsens virksomhed.

Bestyrelsen træffer beslutning om hvilke aktiviteter der kan afholdes i Landsbyhuset.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Der kan ikke pålægges den valgte bestyrelse personligt ansvar for Landsbyhusets drift.

Foreningens regnskab føres af kassereren.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst yderligere et medlem af bestyrelsen.

 • 4. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på hjemmeside, Facebook og opslag ved Landsbyhuset. Evt. ved omdeling af Lysgård Nyt, som e mail og sms tjenester.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.

Forslag, der ønskes behandlet under punktet indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • 5. Generalforsamlingens dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I lige år 2 bestyrelsesmedlemmer

og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Evt.

 

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst

10 medlemmer skriftligt begærer det. Det skal oplyses, hvorfor generalforsamlingen ønskes indkaldt, og hvilke punkter der ønskes behandlet.

Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 dage efter at have modtaget begæring herom. Varslingstiden er som ved den ordinære generalforsamling (14 dage).

 • 7. Nedlæggelse af foreningen

Nedlæggelse af foreningen kan besluttes på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Beslutningen kræver, at mindst tre fjerdedele af de fremmødte på hver af generalforsamlingerne stemmer for nedlæggelsen.

Landsbyhuset leveres tilbage til Viborg kommune. Foreningens eventuelle midler anvendes til almennyttige formål i Lysgård, efter den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning.

 • 8. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en general forsamling, hvis det fremgår af dagsordenen, at der fremlægges forslag til vedtægtsændringer. Det skal fremgå af dagsordenen hvilke ændringsforslag der er tale om. Forslagene offentliggøres på hjemmeside og sociale medier.

Vedtaget på generalforsamlingen 20. marts 2022.